Notícies destacades | Totes les notícies

Obra de Nadal 2018

Ja es poden reservar les entrades per a l’obra de Nadal 2018. 

Des d’avui dia 16 i fins el dia 30 de novembre podeu fer la reserva mitjançant aquest formulari, on també trobareu la informació per omplir-ho.

Enguany les entrades seran en format electrònic i les rebreu al correu electrònic que feu constar a la sol·licitud. El dia de l’obra podreu portar les entrades impreses o baixades al mòbil. 

Us demanem la vostra col·laboració: Per accedir al teatre és imprescindible tenir entrada. Un cop iniciada la funció es tancaran les portes i no estarà permés entrar o sortir del teatre.

Gaudim de l’obra!

 

Assemblea anual de l’AFA

El passat divendres dia 9 de novembre va tenir lloc l’Assemblea anual de l’AFA.

Vam iniciar una reflexió sobre el pati escolar, amb la conducció de La Mandarina de Newton, es va presentar el retorn de l’Assemblea 2017, l’informe de gestió i els comptes anuals i vam procedir a l’elecció dels nous membres de la Junta Directiva.

Durant l’Assemblea, també, es va presentar la Plataforma Salvem la zona verda escolar Can Caralleu: algunes famílies de l’escola s’han organitzat per expressar el seu rebuig a l’operació urbanística que ens afecta. Volen exigir a l’Ajuntament que elimini els pàrquings de davant les escoles i executi el planejament vigent d’acord amb la clau urbanística de zona verda que actualment, i des de fa més de 15 anys, ens correspon. Volen que la zona verda de davant de les escoles esdevingui un veritable passadís verd que connecti el casc antic de Sarrià amb el Parc de l’Oreneta. I al mateix temps, en cap cas es presenten com una plataforma que s’oposi a la construcció d’equipaments municipals i pisos de protecció oficial, al contrari: creuen que són absolutament necessaris a la ciutat, i també al nostre districte.

La voluntat de la plataforma, segons van comunicar, és defensar els interessos de l’escola i del barri. I els volen defensar amb el màxim consens de la comunitat educativa, amb respecte, debat i total transparència. Només així aconseguiran salvar un dels actius irrenunciables del nostre centre.
 
La plataforma informa del seu correu electrònic de contacte i del compte de twitter: @SalvemZonaVerda
 
Gràcies a tothom!

 

Eleccions al Consell Escolar

CONSELLBenvolguts/des,

Aquest mes de novembre s’inicia un nou procés electoral a totes les escoles, per tal de renovar la meitat dels representants dels diferents sectors del Consell Escolar.

Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Qui en forma part?
 La directora, que el presideix
  La cap d’estudis
 La secretària del centre
 1 representant de l’Ajuntament
  6 representants del professorat
 6 representants dels pares, mares i tutors/es legals de l’alumnat (un d’ells membre representatiu de l’AFA)
 1 representant del personal d’Administració i Serveis (PAS)

Quines són les seves funcions?
 Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
 Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
 Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
  Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Vigència i nombre de reunions anuals
El Consell Escolar té una durada de 4 anys a partir de la seva constitució. Renovarà el 50% dels seus membres cada dos anys.
El Consell es reuneix un cop per trimestre. La presidenta o una tercera part dels membres poden sol·licitar la convocatòria d’una reunió extraordinària.

Consideracions entorn el procés electoral
  Podran participar en el procés electoral tots els pares, mares i tutors/es legals que
tinguin conferida la pàtria potestat i estiguin inscrits en el cens electoral del sector de
pares, mares i tutors/es d’alumnes.

 Per acreditar la personalitat d’un votant del sector pares/mares cal la presentació del
DNI o passaport o permís de conducció o targeta de residència.

  Per a les persones que ho demanin, la mesa electoral emetrà el corresponent
justificant de vot.

Maite Roca
Presidenta del Consell Escolar

Decarregar calendari eleccions al Consell Escolar 2018