Aspectes a considerar / Documents

Les inscripcions comprometen a tot el curs escolar. Per aquest motiu, no s’acceptaran baixes sense un motiu realment important i justificat. En casos importants (que s’acompanyaran del corresponent justificant mèdic), cal emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo en un sobre tancat a la Secretaria de l’escola a la Atenció de la Comissió d’Extraescolars, o bé enviar-lo per correu electrònic a extraescolars@taber.cat. La sol·licitud de la baixa no comporta la seva acceptació instantània, serà estudiada i des de la Comissió s’informarà si ha estat admesa o no.

Únicament en el cas dels alumnes de P-3 inscrits a l’activitat de Ludoteca es contempla un mes de prova. Un cop transcorregut aquest període, si el nen no s’adapta i sempre dintre del mes d’octubre com a màxim, s’acceptarà la baixa. A partir de Novembre, el procediment serà l’indicat anteriorment.

En cas d‘incidències o reclamacions sobre les activitats, s’ha d’emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo en un sobre tancat a la Secretaria de l’escola, a la Atenció de la Comissió d’Extraescolars o bé enviar-lo per correu electrònic a extraescolars@taber.cat.

Per als comentaris del dia a dia, cal posar-se en contacte amb el coordinador de Can Caralleu.

DOCUMENTS