Estatuts

Els Estatuts de l’AMPA van ser inicialment aprovats l’octubre de 1994 per l’Assemblea General de l’Associació. Posteriorment, el 20 de novembre de 2.003 la mateixa Assemblea hi va introduir unes petites modificacions. Concretament es van modificar els articles 1 (per tal d’afegir al nom de l’Associació la menció “mares i pares”) i 3 (per tal d’actualitzar el domicili de l’entitat dons encara figurava el de l’antiga seu de l’escola al carrer Major). A més es va introduir el nou article 36 bis, que parla de l’exercici econòmic, dons era una obligació legal derivada d’una recent reforma legal. El text que us presentem és el text íntegre vigent. És a dir, els Estatuts inicialment aprovats l’octubre de 1994 però amb les modificacions introduïdes el novembre de 2003. Els principis bàsics d’aquests Estatuts es poden resumir en els següents punts:

  • La finalitat de l’Associació serà la de col·laborar amb l’escola, assistir als pares, mares i tutors a promoure la seva participació en la gestió del Centre.
  • Poden ser socis els pares, mares i/o representants legals dels alumnes matriculats.
  • Els Òrgans directius són l’Assemblea General i la Junta Directiva. L’Assemblea constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està constituïda per la totalitat dels socis. L’ordinària es reunirà un cop l’any. L’extraordinària sempre que ho acordi la Junta Directiva o ho demani un mínim del 50% dels associats.
  • La Junta Directiva és l’òrgan gestor de l’Associació. Està integrada per: President, Vice-president, Tresorer, Secretari i Vocals. Cada dos anys es celebraran eleccions a la Junta Directiva. La periodicitat de les reunions serà mensual.
  • Els delegats i delegades de curs no formen part de la Junta Directiva i tindran les funcions d’estudi i proposta de solucions concretes en les qüestions que puguin sorgir en relació amb el normal desenvolupament del curs.
  • Els recursos econòmics de l’Associació provenen de: les quotes, les subvencions o donatius que rebi, els recursos procedents de les activitats i els productes de béns i drets propietat de l’Associació.
  • La durada de l’Associació és indefinida. Per dissoldre-la caldrà un acord de l’Assemblea General Extraordinària.
  • Tots els càrrecs dels diversos òrgans de l’Associació seran honorífics i gratuïts.

Descarregar els Estatuts de l’AFA de Tàber en PDF