Atenció a la diversitat

Escola acollidora

L’escola garanteix una entrada segura i relaxada per a totes les persones que s’incorporen per primera vegada, a mida de tothom. Per això preveu diferents moments d’acollida:

 • dels infants de P3
 • dels nens i nenes de P4 a 6è, que entren nous a l’escola
 • dels nens i nenes que repeteixen curs i, per tant, s’incorporen a un nou grup
 • de les famílies
 • dels mestres nous al centre
 • de la resta de personal no docent o de serveis que entren nous a l’escola
 • de l’alumnat en pràctiques

Alhora, tot pla d’acollida fa preveure un pla de comiat:

 • dels infants que marxen abans de finalitzar l’escolaritat
 • dels nens i nenes de 6è, que finalitzen l’etapa de primària
 • de les famílies que marxen abans de finalitzar l’escolaritat
 • de les famílies que marxen en finalitzar llurs fills i filles l’etapa de primària
 • dels mestres que no continuaran a l’escola el curs següent

L’acompanyament

Mai ningú no se sent tan segur com quan es veu acompanyat. És per aquest motiu que a l’escola ens fem companyia en molts moments:

 • Quan algú, ja sigui un infant, una família o un mestre/a entra nou a l’escola.
 • A les entrevistes amb les famílies d’aquells alumnes on hi intervé un equip de professionals.
 • Quan treballem la lectura en format internivell, dins del projecte Acompanyament lector, de P5 i 5è.

l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques

Donada la singularitat del centre com a escola ordinària amb agrupament d’alumnat sord en modalitat oral, cal preveure una organització especial de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), en quant a composició, objectius i organització.

La CAD té present:

 • el mapa general d’atenció a l’alumnat amb NEE
 • el disseny de les estratègies d’intervenció
 • el debat sobre les sessions de tutoria
 • l’adaptació del nou alumnat
 • el pla d’acollida
 • l’agrupament de l’alumnat de P3
 • la reestructuració de grups
 • l’atenció i suport a les famílies
 • les mesures correctores i sancionadores
 • els plans diaris personalitzats (PDP) per a alumnes altament disruptius
 • la distribució de les hores de monitoratge auxiliar per a l’alumnat amb greus dificultats i els criteris de prioritat
 • la formació inicial amb el CREDAC
 • la formació del Claustre en la resolució de conflictes i en la convivència
 • la revisió dels Plans individualitzats (PI)
 • la revisió de les NOFC
 • la coordinació amb CDIAP i CSMIJ
 • les NESD: els serveis socials, ajuts de menjador, beques EE, beques d’esport
 • la revisió de la Carta de Compromís Educatiu

Atenció a l’alumnat sord

L’Escola Tàber es defineix com a centre públic ordinari de la zona de Sarrià-Sant Gervasi, d’agrupament d’alumnat amb sordesa en la modalitat oral.

L’Escola i el CREDAC (centre de recursos educatius per alumnat amb dèficit auditiu) col·laboren conjuntament i es coordinen per donar una adequada resposta educativa als alumnes, la planificació de la qual comporta l’atenció del mestre/a tutor/a, de la logopeda del CREDAC i de la mestra d’audició i llenguatge.

L’atenció a l’alumnat amb necessitats derivades de la situació social

L’escola preveu la detecció de casos i la planificació de mesures d’atenció.