Participació

A l’escola la participació s’organitza des dels diferents sectors, mestres, alumnat i famílies, de manera enllaçada i coordinada.

Els equips de cicle

L’agrupament de l’alumnat en els tres cicles, PETITS/ES, MITJANS/ES i GRANS, requereix d’un equip de mestres, organitzats en tutories i especialitats, que vetllen per l’organització, la coordinació i el desenvolupament del currículum propi del cicle, formula propostes relatives al projecte curricular, organitza les activitats i sortides i les valora, formula la demanada d’atenció específica per a l’alumnat que ho pugui requerir a l’equip d’atenció a la diversitat, revisa les programacions i en promou els possibles canvis, i participa a les sessions d’avaluació.

Els tres equips estan representats per un coordinador/a i es reuneixen setmanalment.

La Junta pedagògica

La formen les coordinacions dels tres cicles, la coordinadora d’atenció a la diversitat i l’equip directiu.

Es reuneixen setmanalment per repassar l’agenda d’activitats de la setmana i tractar tots aquells temes generals o propis dels cicles. Les propostes de treball es poden formular en doble direcció, de la Junta cap als cicles o a l’inrevés.

Les coordinacions

Per tal de garantir la coordinació en aspectes d’especial rellevància del centre, mestres i especialistes de l’escola es fan càrrec del seguiment de tot el referent a:

  • Atenció a la diversitat
  • Riscos i salut laboral
  • Escola verda
  • Noves tecnologies
  • Projecte lingüístic
  • Música
  • Festes escolars
  • Biblioteca

Les comissions de treball de l’equip de mestres

Una part de l’equip de mestres treballa organitzat en dues comissions de treball, que responen a projectes que es desenvolupen a l’escola.

L’equip directiu

És l’òrgan de govern del centre, que organitza el centre i vetlla pel seu bon funcionament.

Forma part d’altres òrgans de gestió de l’escola (cicles, Junta pedagògica, Consell de l’alumnat i Consell escolar) i participa a les diferents comissions de treball, així com amb l’AFA.

L’assemblea d’aula

Constitueix una pràctica democràtica i és un element de participació essencial. Treballa aspectes relacionats amb la convivència, l’aprenentatge social, la participació, l’esperit crític, la pertinença al grup, facilitant-ne la seva cohesió.

És, sens dubte un espai d’aprenentatge del diàleg democràtic. La formen tots els infants que composen el grup-classe, acompanyats pel seu tutor/a.

Es treballa amb un ordre del dia. Els possibles acords i/o propostes les recullen els nens i nenes delegats de cada curs, que més tard les portaran al Consell de l’alumnat.

De vegades es tracten temes que només són competència del grup i d’altres els que provenen del Consell de l’alumnat, que són de caire general.

El Consell de l’alumnat

Es tracta d’una via fonamental en el procés de participació a l’escola. Té com a objectiu principal sentir la veu de l’alumnat en totes aquelles qüestions que tenen a veure amb la vida del centre.

En formen part els delegats i delegades de cada curs, de 1r a 6è. Al llarg del curs es planifiquen reunions trimestrals amb l’equip directiu, els dimecres a la tarda, tot i que també se’n convoquen d’extraordinàries si les necessitats del moment ho requereixen.

Es tracten temes transversals proposats per la Junta Pedagògica i/o propostes sorgides a les aules que afectin a tota l’escola, així com propostes que sorgeixin del mateix debat del Consell. Un alumne/a fa les funcions de secretari/ària i és qui aixeca acta de cada sessió.

L’associació de famílies de l’alumnat (AFA)

Té com a finalitat col·laborar amb l’escola, assistir a les famílies i promoure la seva participació en la gestió del centre. En formen part totes les famílies de l’escola.

La junta de l’AFA

És l’òrgan rector i gestor de l’Associació, format pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/a i el tresorer/a. Li correspon resoldre tots els assumptes, la competència dels quals no estigui específicament reservada a l’assemblea General, òrgan sobirà de l’AFA.

Les comissions de treball AFA i Escola

L’AFA treballa, de manera organitzada, a través de diferents comissions.

La junta de mares delegades i pares delegats

A principi del curs escolar, els pares i mares de cada aula escullen entre ells un delegat/da. Aquests faciliten i promouen la relació, l’enllaç i la comunicació entre els i les mestres i els pares, mares o tutors legals de l’alumnat.

L’equip de gestió

És l’equip format pels membres de la Junta de l’AFA i l’equip directiu. Treballa de manera coordinada aspectes que són d’interès per a tota la comunitat.

El Consell d’Escola

És l’òrgan de participació en el control i la gestió del centre dels diferents sectors que formen la Comunitat Educativa: el professorat, les famílies, l’AFA, el personal d’administració i serveis, l’Ajuntament i l’equip directiu.

Informació addicional del Consell d’Escola: membres, funcions, sessions…