El Consell d’Escola

El Consell d’Escola

QUÈ ÉS EL CONSELL d’ESCOLA?

És l’òrgan de participació en el control i la gestió del centre dels diferents sectors que formen la Comunitat Educativa: el professorat, les famílies, l’AFA, el personal d’administració i serveis, l’Ajuntament i l’equip directiu.

QUI EN FORMA PART?

 • La Directora, que el presideix
 • La Cap d’estudis
 • La Secretària del Centre
 • 1 representant de l’Ajuntament
 • 6 representants del professorat
 • 6 representants dels pares i mares dels alumnes (un d’ells membre representatiu de l’AFA)
 • 1 representant del personal d’Administració i Serveis (PAS)

QUINES SÓN LES SEVES FUNCIONS?

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

VIGÈNCIA I NOMBRE DE REUNIONS ANUALS

El Consell d’Escola té una durada de 4 anys a partir de la seva constitució. Renovarà el 50% dels seus membres cada dos anys. Per acord dels membres del Consell actual, les reunions són bimensuals. La Presidenta o una tercera part dels membres poden sol·licitar la convocatòria de  reunió extraordinària.

RESUM DELS TEMES TRACTATS AL CONSELL d’ESCOLA (EN PDF)

En el següent enllaç trobareu els resums dels Consells d’Escola, i les actes de Constitució.

MEMBRES DEL CONSELL d’ESCOLA DE L’ESCOLA TÀBER

Curs 2016-2017

Representants Pares, Mares i Tutors/es legals de l’Alumnat

 • Aristoy i Bolivar, Susana
 • Chamorro i Gispert, Mònica
 • Marcos Marcè, Roger (representant AFA)
 • Planella Goyta, Ana
 • Viladot Vallverdú, Laia 
 • Zendrera i Panadès, Marta 

Representants Professorat

 • Abelló Riera, Sílvia
 • Cabré Recasens, Anna
 • Hidalgo i Carcasona, Núria 
 • Rius Romero, Rosalia
 • Tersa Bolea, Begonya

Representant Ajuntament

 • Baeza i Pastor, Leonor

Representant PAS

 • Rioja i Esteban, Raquel

Directora

 • Roca i Martín, Maite

Cap d’Estudis

 • Pedemonte i Jansana, Ester

Secretària (amb veu i sense vot)

 • Ferré i Benach, Marta

ADRECES D’INTERÈS