Preinscripció i Matrícula 2020-2021

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableix  el calendari següent:

 •   Període de presentació de sol·licitud de preinscripció via telemàtica: 13 a 22 de maig (presencialment del 19 al 22 de maig, de manera excepcional i amb cita prèvia)

Consulta les places vacants al Mapa escolar de la preinscripció del curs 2020/21

Actualització 07.07.2020: Publicació documents definitius

Accedeix aquí a l’oferta definitiva de places

Accedeix aquí a la relació d’alumnes preinscrits al centre

Accedeix aquí a la relació d’alumnes assignats al centre

accedeix aquí a la publicació de la llista d’espera del centre

Actualitació 29.05.2020: Publicació de la Llista baremada

Consulteu aquí la publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020

 

Terminis i procediment

Per internet

 • Del 13 al 22 de maig
 • Enllaç a la sol·licitud
 • Cal enviar a escola@taber.cat: el resguard de la sol·licitud i fotografía o escàner de la documentació sol·licitada. IMPORTANT: a l’assumpte cal escriure PREINSCRIPCIÓ P3+NOM I COGNOM ALUMNE/A

Presencialment ( CASOS EXCEPCIONALS)

 • Per aquelles famílies que no ho puguin fer telemàticament, l’escola  assignarà una cita prèvia  per a l’atenció presencial al centre.
 • Del 19 al 22 de maig, en horari de 9.00 a 13.30
 • Caldrà sol·licitar-la a l’adreça escola@taber.cat o al telèfon 603554139
 • MÉS INFORMACIÓ: us atendrem telefònicament en els números 932801023 i 603554139 (de 9 a 18h)

ATENCIÓ: no serà possible realitzar visites al centre.

INFORMACIÓ SOBRE L’ATENCIÓ PRESENCIAL

 • Al centre ha de venir a fer la gestió una persona
 • Caldrà portar la documentació
 • Preferiblement caldrà portar la sol·licitud emplenada des de casa. En cas contrari es recomana portar bolígraf propi
 • Es recorda la conveniència de portar mascareta i guants
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació

CRITERIS DE PRIORITAT

 • Germans/es matriculats al centre o el pare, mare, tutor/a legal hi treballa: 40 punts.
 • Proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat (només una opció):
  • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, ​​al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (cal imprimir-la i omplir-la)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
 • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

Més informació sobre el procés de preinscripció:

Més informació sobre l’escola:

Document presentació de l’Escola

Feu una visita virtual a la nostra Escola:

 

Informació sobre les quotes de l’AFA