Normativa general

Tenir una normativa ens ajuda a millorar els aspectes relacionats amb la convivència.

La normativa de l’escola constitueix una eina per millorar les relacions entre els diferents estaments de la comunitat educativa.

Fa referència, entre d’altres, a:

  • els drets i deures de l’alumnat, del personal docent i no docent i de llurs famílies.
  • els horaris i la regulació de les entrades i sortides.
  • aspectes relacionats amb la salut, ordre i neteja.
  • les funcions dels òrgans de participació.
  • aspectes relacionats amb valors, comportaments i actituds.

Horari del centre

MATÍ: 9h a 12:30h
MIGDIA (inclou tallers, menjador i esbarjo): 12:30h a 15h
TARDA: 15h a 16:30h

Entrades i sortides

L’Escola s’obre a les 8 del matí per oferir a les famílies que ho necessitin un servei d’acollida. Les entrades i sortides d’un alumne fora de l’horari establert hauran de ser justificades pels pares o tutors. La recollida només la poden efectuar el pare, la mare o el tutor o tutora legal, o les persones acreditades anteriorment per aquests (no es lliurarà cap infant a persones que no hagin estat autoritzades prèviament).

Autorització recollida

Medicaments als alumnes

Aquestes són les instruccions que indica el Departament d’Educació:

«Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre docent que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.» «El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho el pare, mare o tutor legal, sense una formació especial, …»

 Així doncs, us recordem que, seguint les instruccions del Departament d’Educació, només administrarem medicació als/les alumnes en cas que ens presenteu la recepta del metge o metgessa i un escrit vostre on ens autoritzeu a administrar la medicació corresponent.

Mòbils i aparells electrònics

Segons consta a la normativa del centre, està prohibit portar mòbils o aparells electrònics que no siguin de competència escolar o els hagin demanat els professors amb alguna intenció concreta.

Llevat d’aquests dos supòsits, l’Escola no es farà responsable de la pèrdua d’aquest material.

L’incompliment de la norma així com l’ús indegut dels materials esmentats comportarà el seu requisament i la comunicació a les famílies.

Assistència

Els alumnes tenen obligació d’assistir a classe i a totes les activitats programades dins l’horari escolar. Cada tutor/a en controlarà diàriament l’assistència. Si per alguna causa l’alumne/a no pot assistir a classe, s’haurà d’avisar a l’escola.

Ordre, neteja i salut

L’Escola vetllarà per l’ordre i l’adquisició d’hàbits d’higiene i de cura personal. Quan un alumne es trobi malament, el tutor/a corresponent avisarà a la família. No és recomanable assistir a classe si encara s’està convalescent d’una malaltia.

L’administració de medicaments ve regulada pel Departament d’Educació.

Convivència

El respecte és la base de la convivència. Això vol dir respectar les persones, la seva feina i el seu material (individual o col·lectiu). Amb aquesta finalitat l’Escola promocionarà especialment l’educació dels Valors i Actituds de l’alumnat en harmonia amb la línia de tot l’equip docent.