Organització escolar

Direcció de l’Escola

L’Equip Directiu de l’Escola està format per la Directora, la Cap d’Estudis i la Secretària. Constitueix l’òrgan de govern de l’escola, i té, entre les seves funcions principals, organitzar el centre i vetllar pel bon funcionament.

Junta Pedagògica

És l’equip format pels coordinadors dels diferents cicles,  Petit/es,  Mitjans/es,  Grans, la coordinadora d’Atenció a la Diversitat i l’Equip Directiu. El treball dels membres que el componen és el de dinamitzar i ser el portaveu del seu cicle i col.laborar amb els altres mestres per al bon funcionament de l’Escola.

Tutories i especialistes

Cada un dels cursos de P-3 fins a 6è de Primària té un mestre/a responsable del seguiment del seu alumnat. El mestre/a és qui vetlla per l’evolució dels nens i nenes i la dinàmica del grup classe, i estableix el contacte necessari entre l’escola i la família.

A l’escola s’insisteix sobre el concepte TOTS I TOTES SOM TUTORS/ES, amb la finalitat de compartir la responsabilitat sobre el procés educatiu i d’aprenentatge dels infants.

Equip de cicle

És l’equip format pels i per les mestres de cada cicle (PETITS/ES, MITJANS/ES I GRANS) i el seu coordinador/a corresponent. Les trobades setmanals serveixen per enriquir el treball dels nens/es i dels cursos. Els i les especialistes del Centre estan incorporats cada un d’ells en un dels equips de cicle.

Equip d’atenció a la diversitat

Aquest equip coordina i fa el seguiment dels nens/es que presenten dificultats en el desenvolupament i els aprenentatges.

La figura de coordinació d’Atenció a la Diversitat garanteix la planificació del suport específic que ha de rebre l’alumnat amb necessitats educatives.

L’equip compta amb el suport i assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) i del CREDAC ( Centre de recursos Educatius dels Deficients Auditius de Catalunya).

 Personal no docent

És l’equip de persones que col.labora i complementa el treball pedagògic. Està format per l’equip de secretaria, els monitors/es de menjador, els  i les talleristes, el bidell, el monitoratge auxiliar d’educació especial i el personal de cuina i de neteja.

grups de treball

Es configuren segons les necessitats de l’Escola amb objectius i periodicitat diversa. Es constitueixen entre totes les persones docents del Centre.

Actualment hi ha dos grups de treball:

  • Comissió Repensem l’avaluació
  • Comissió Imagina’t l’escola

Claustre

És l’equip de totes les persones docents, que porta la responsabilitat del Centre i vetlla per la coherència interna de la Comunitat Educativa.

TEI (Tècnica d’Educació Infantil): col3labora amb les tutores de les aules de P-3.

 Agrupaments de l’alumnat

Els agrupaments responen a diferents moments escolars i criteris metodològics:

  • L’agrupament per edats: cicle PETITS/ES (de P3 a P5), cicle MITJANS/ES (de 1r a 3r), cicle GRANS (de 4t a 6è).
  • Nou alumnat de P-3. S’estableix un criteri d’agrupació a partir de la informació recollida a través dels diferents canals: famílies, llar d’infants, sexe, data de naixement, etc.
  • Agrupament d’alumnat sord en modalitat oral.
  • Agrupaments flexibles (1/2 grup, internivells, intercicle) en diferents moments educatius.
  • Reestructuració de grups en finalitzar els cicles Petits/es (pas de P5 a 1r) i Mitjans/es (pas de 3r a 4t), a partir de sociogrames i segons criteris que estableix l’escola.