Llengües estrangeres

El tractament de les llengües estrangeres a l’escola Tàber

“Només existeix una competència lingüística, tot  i que pugui tenir diverses manifestacions pràctiques”

Jim Cummins
(Referent en estudis sobre desenvolupament del llenguatge. Universitat de Toronto)

Si volem una millora de la competència plurilingüe dels nostres alumnes a l’escola, cal que les llengües s’aprenguin amb més eficàcia, podent-les fer servir en situacions reals de comunicació.

L’enfoc plurilingüe brinda oportunitats a l’alumnat d’utilitzar el català, el castellà i l’anglès de manera natural, fins el punt d’oblidar-se que estan treballant amb aquestes llengües i concentrar-se en els continguts que estan aprenent.

A la classe d’anglès, creant entorns d’immersió, espais comunicatius i tasques significatives, els nens i nenes van aprenents estructures, vocabulari i fonologia de la llengua estrangera.

A Tàber l’aprenentatge d’aquesta llengua  s’inicia a l’etapa Petits/es (P3, P4 i P5).

A l’aula la mestra fa servir l’anglès com a llengua vehicular. Els nens i nenes treballen la comprensió oral, s’inicien en l’expressió oral i la pronunciació. S’introdueix contingut lingüístic nou mitjançant activitats lúdiques com ara contes, cançons, rimes, representacions i role-plays.

A l’etapa Mitjans/es (1r, 2n i 3r) es treballa la comprensió  i expressió oral i  s’introdueix la comprensió lectora i l’expressió escrita, amb activitats motivadores i lúdiques: jocs, cançons, teatre.

L’objectiu és desenvolupar les quatre destreses (reading, writing, listening, speaking) a traves d’activitats que permetin de manera natural l’adquisició de la llengua estrangera.

A l’etapa Grans (4t, 5è i 6è) l’objectiu prioritari és adquirir la competència comunicativa lingüística.  Es  promou la comunicació real a l’aula, amb un desenvolupament sistemàtic de les destreses lingüístiques orals i escrites.  La lectura i una escriptura guiada són molt importants.

D’altra banda, i donat el principi d’enfoc plurilingüe, utilitzem la llengua anglesa com a llengua vehicular i de comunicació en àrees de coneixement, no pròpiament lingüístiques. Així, l’aprenentatge de blocs temàtics en anglès, dins de l’àrea de medi, a 5è i 6è, ens ajuda a millorar la competència comunicativa en aquesta llengua.

Finalment, a l’espai migdia els alumnes de P4 i P5 participen d’una activitat de jocs de pati en anglès, i els de primària en tallers en anglès: Art Class, Playing in English, o un taller de francès.